தொடர்புக்குValanaayam Journal
Department of Tamil
St.Joseph’s College
Tiruchirappalli -620002
Email – Valanaayam@mail.sjctni.edu
Website - https://valanaayam.sjctni.edu/

அறிவிப்புகள்